Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.COSMED24.PL
ORAZ SPRZEDAŻY W FIRMIE COSMED24

Ważny od 01.01.2023

 

SPIS TREŚCI

1.DEFINICJE

2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA

4.DOSTAWA

5.CENA I PŁATNOŚCI

6.NEWSLETTER ORAZ  KONTO

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. DEFINICJE

 

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://cosmed24.pl/
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 3. Strony – obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 4. Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu oraz świadczenie Usług:Cosmed24 Jarosław Łukasik, ul. Graniczna 143A, 54-530 Wrocław, NIP: 8942818845, REGON: 020332643, wpisany do CEiDG.
 5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Kupującym może być zarówno Przedsiębiorca, Przedsiębiorca Prywatny, jak i Konsument.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna niebędąca Przedsiębiorcą Prywatnym, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca Prywatny – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.).
 9. Umowa –zawierana pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna dotyczącaUsług, której integralną częścią jest Regulamin.
 10. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Sklepu.
 11. Usługa – sprzedaż Towarów świadczona przez Sprzedającego, Newsletter oraz Konto.
 12. Konto – dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Sklepu, w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe oraz inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.
 13. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego, polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
 14. Towary –dostępne w Sklepie rzeczy ruchome (w tym także rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) lub usługi, będące przedmiotem Umow
 15. Polityka Cookies – polityka prywatności Sklepu, która przedstawia zasady ochrony danych osobowych, a także zasady posługiwania się przez Sklep plikami cookies, opublikowana pod adresem: https://cosmed24.pl/polityka-prywatnosci/
 16. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies.

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 • 1
 1. Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności:
 3. rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;
 4. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
 5. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
 6. tryb postępowania reklamacyjnego;
 7. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie także do umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym poza Sklepem, tj. zawieranych na odległość, bądź przy jednoczesnej obecności Stron.

 

 • 2
 1. Aby korzystać z Usług Kupujący musi zaakceptować Regulamin.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

 

 • 3
 1. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, zalecane jest używanie podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari. Korzystanie z Usług jest również możliwe za pomocą podłączonych do sieci Internet urządzeń mobilnych, takich jak np. smartfony, tablety oraz notebooki. Sprzedający zaleca, aby korzystanie z Usług na danym sprzęcie odbywało przy użyciu jak najaktualniejszego oprogramowania.
 2. Sprzedający w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do Sklepu ze względów związanych z przynależnością państwową Użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedawane w Sklepie Towary mogą zostać zakupione przez Użytkowników z każdego państwa członkowskiego UE.
 3. Sprzedający nie stosuje różnych wersji interfejsu Sklepu, zależnych od przynależności państwowej Użytkownika z Unii Europejskiej.

 

 • 4
 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Informacje zawarte na stronie www., w szczególności zaś opisy Towarów oraz ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
 3. Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Na żądanie Użytkownika wyrażone w jakiejkolwiek formie Sprzedający nieodpłatnie udostępnia mu Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.
 6. Weryfikacja statusu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie jej przynależności do kategorii Przedsiębiorców lub Przedsiębiorców Prywatnych dokonywana jest przez Sprzedającego na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 • 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer: (720-300-700), e-mailem – sklep@cosmed24.pl.  Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

3. SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA

 

 • 6
 1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić.
 3. W celu zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
 4. Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych określonych w ust. 3zd. drugie.
 5. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.
 6. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, czy akceptuje jego treść.
 7. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści).
 8. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje w drodze przesłania Kupującemu wiadomości e-mail, w której Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia.
 9. Następnie, po przesłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, Sprzedający przesyła Kupującemukolejną wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji, bądź odmawia realizacji zamówienia. Odmowa realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku braku dostępności Towaru bądź błędu Sprzedającego dotyczącego ceny Towaru podanej w Sklepie, o czym Sprzedający niezwłocznie informuje Kupującego.
 10. Otrzymanie przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest momentem zawarcia Umowy.

 

 • 7
 1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.
 2. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
 3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w § 6 ust. 3, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe.

 

 • 8

Zamówienia można składać również :

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@cosmed24.pl;
 • drogą telefoniczną pod numerem: 720-300-700(opłata według standardowych stawek operatora za połączenia wykonywane na numer komórkowy w komunikacji krajowej);

 

4. DOSTAWA

 

 • 9
 1. Dostawa realizowana jest na terenie Polski. Sprzedający nie oferuje dostawy do krajów zagranicznych. Użytkownicy zagraniczni mają możliwość zamówienia i odebrania Towarów na terenie Polski.
 2. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Przy płatności realizowanej w formie przedpłaty termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.
 3. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący może wezwać Sprzedającego do dostarczenia Towarów w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym lub w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 22 stosuje się.
 4. W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 22 stosuje się.
 5. Ustępy 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania gdy Sprzedający z przyczyn niezależnych od niego odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
 6. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający niezwłocznie dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.

 

 • 10
 1. Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

 

 • 11
 1. Możliwe opcje dostawy Towarów są prezentowane Kupującemu w trakcie składania zamówienia. Wybór opcji należy do Kupującego.
 2. Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, niezaprezentowanej Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
 3. Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym wypadku Kupujący może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w § 10 ust. 1.

 

5. CENA I PŁATNOŚCI

 

 • 12
 1. Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu.
 2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisu ustępu poniższego.
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania. Niezależnie, Kupujący może zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłat za dostawę Towarów w Cenniku Dostawy.
 4. Sprzedający nie różnicuje ogólnych warunków umownych, w tym cen Towarów, ze względu na przynależność państwową Kupującego z Unii Europejskiej, jego miejsce zamieszkania, bądź też miejsce prowadzenia przez Kupującego działalności gospodarczej.
 5. Sprzedający, w ramach akceptowanych przez siebie środków płatności, nie odmawia przyjęcia płatności od Kupującego z Unii Europejskiej ze względu na jego przynależność państwową, jego miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizację jego rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych, a także miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii Europejskiej.
 6. Sprzedający akceptuje płatność w polskich złotych.

 

 • 13

Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką wedle swojego wyboru paragon, rachunek lub fakturę.

 

 • 14

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

 1. za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub kurierowi;
 2. przelewem – należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego o nr 85 1140 2004 0000 3602 7934 0982;
 3. za pomocą systemu Dotpay;
 4. za pomocą systemu PayPal;

 

6. NEWSLETTER ORAZ  KONTO

 

 • 15
 1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zarejestrowanie się użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Sprzedający nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 4. Użytkownik korzystający z Usługi Newslettera wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą zarejestrowania się w bazie Newslettera.
 5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Może to zrobić poprzez odstąpienie od Umowy o świadczenie usługi Newslettera w sposób wskazany w § 24 ust. 4. Subskrypcję można także anulować informując o tym Sprzedającego w dowolny sposób. Jest to moment rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 6. Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.

 

 • 16
 1. Założenie Konta jest fakultatywne dla Użytkowników chcących korzystać z Usług.
 2. Konto ma na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.
 3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.
 4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „nowe konto”.
 5. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie adresu e-mail oraz hasła.
 6. Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.
 7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta.
 8. Konto zostaje założone w momencie zatwierdzenia wprowadzonych w formularzu danych. Jest to moment zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konta.
 9. Niezależnie od przesłanych Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Użytkownikowi na jego wniosek.
 10. Założenie Konta jest bezpłatne.
 11. Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym momencie. Może to zrobić poprzez odstąpienie od Umowy o świadczenie usługi Konta w sposób, o którym mowa w § 24 ust. 4, lub poprzez wykorzystanie opcji usuwania Konta na stronach Sklepu. Moment usunięcia Konta przez Użytkownika jest momentem zakończenia Umowy o świadczenie usługi Konta.

 

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 

 • 17
 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary zgodne z Umową, chyba że co innego zostało wyraźnie wskazane w opisie danego Towaru.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o Prawach konsumenta.
 3. Towar jest zgodny z Umową jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarówz elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 1. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemubędącemu Konsumentem bądź Przedsiębiorcą Prywatnym, o którym to celu Sprzedający został powiadomiony najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.
 2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:
 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarówz elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument bądź Przedsiębiorca Prywatny może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, bądź też przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, bądź też publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prywatnego o zawarciu Umowy;
 • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może rozsądnie oczekiwać;
 1. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedającyudostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prywatnemu przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaruodbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
 • zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającegolub na jego odpowiedzialność;
 • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prywatnego wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającegolub, w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi, przez osobę trzecią;
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaruz elementami cyfrowymi.

 

 • 18
 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny żąda naprawy, lub Sprzedającymoże dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 3. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prywatnego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny udostępnia Sprzedającemu Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera Towar na swój koszt. Odbierając Towar Sprzedający bądź upoważniony przez niego podmiot uprawniony jest do dokonania oględzin Towaru i spisania protokołu odbioru Towaru w obecności Kupującego.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 • Sprzedający odmówił doprowadzenia Towarudo zgodności z Umową poprzez jego naprawdę bądź wymianę;
 • Sprzedającynie doprowadził Towarudo zgodności z Umową poprzez jego naprawdę bądź wymianę;
 • pomimo podjęcia przez Sprzedającegopróby naprawy bądź wymiany Towarw dalszym ciągu jest niezgodny z Umową;
 • brak zgodności Towaruz Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z opcji naprawy bądź wymiany Towaru;
 • z oświadczenia Sprzedającegolub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towarudo zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prywatnego.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 2. Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prywatnemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 3. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prywatnego jest możliwe jedynie w przypadku, gdy niezgodność Towaru z Umową jest istotna. Sprzedającymoże nie przyjąć oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarówdostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów. W przypadku pozostałych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny może odstąpić od Umowy, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, by Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemuna jego koszt. Sprzedający zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku wady nieistotnej Konsument lub Przedsiębiorca Prywatny nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień.

 

 • 19
 1. Zaleca się, aby reklamacje dotyczące Usług składane były pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być także składane poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie na adres e-mail oraz pod numerem telefonu, o których mowa w § 8.
 2. Sprzedający zaleca korzystanie z formularza reklamacyjnego zamieszczonego pod adresem: https://cosmed24.pl/reklamacje/.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), bądź też w formie e-maila.
 4. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Kupującego, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupującego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od ich wydania Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Towaru. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru.
 • 20
 1. Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).
 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 4. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
 5. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
 6. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 7. zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 8. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

 

 • 21
 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego będącego Konsumentem w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko to przechodzi na Kupującego będącego Konsumentem z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący samodzielnie wybrał przewoźnika i zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości dostawy Towarów.
 2. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Kupującego będącego Przedsiębiorcą Prywatnym z chwilą jego powierzenia przez Sprzedającego przewoźnikowi (firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Kupującego będącego Przedsiębiorcą Prywatnym Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika, w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą Prywatnym, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • 22
 1. W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. ).
 2. W przypadku gdy Kupujących będących Przedsiębiorcami Prywatnymi Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 3. Ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami Prywatnymi ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.

 

 

 • 23

Sprzedający udziela dodatkowej gwarancji na wybrane Towary. Niektóre z Towarów są objęte gwarancją producenta, bądź innego podmiotu. Informacja o tym, czy dany Towar objęty jest gwarancją, zamieszczona jest na stronie Towaru w Serwisie. Na żądanie Użytkownika Sprzedający udostępni mu ogólne warunki gwarancji dla wybranego Towaru.

 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 • 24
 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od – Umowy).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:
  1. Umowy o świadczenie usług, za które Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości;
  2. umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta bądź Przedsiębiorcy Prywatnego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  4. umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  6. umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
  7. umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającegoutraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedający przekazał Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy;
  9. o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Kupującywyraźnie zażądał od Sprzedającego, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego.
 3. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Odpowiedzialność Konsumenta będącego Przedsiębiorcą Prywatnym może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu, w tym koszty usunięcia stwierdzonych wad (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prywatnego z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym powinien poinformować Sprzedającego o odstąpieniu. Zalecane jest wysłanie jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. Następnie Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym powinien bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, na własny koszt odesłać Towar Sprzedającemu.
 5. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na wzorze formularza, który znajduje się na samym dole niniejszego Regulaminu.
 6. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Towarów Sprzedającemu). Zwrot płatności nastąpić może w tej samej formie, w której Kupujący dokonał płatności, bądź w innej formie wybranej przez Kupującego.
 7. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

 

9. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW

 

 • 25

Przepisy § 26, § 27, § 28, § 29, § 30 oraz § 31 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się tylko i wyłącznie do Kupujących będących Przedsiębiorcami.

 

 • 26

Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Kupującego będącego Przedsiębiorcą z chwilą jego powierzenia przez Sprzedającego przewoźnikowi (firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Kupującego będącego Przedsiębiorcą. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika, w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

 • 27

Kupujący będący Przedsiębiorcą powinien skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy w obecności kuriera i w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, zgłosić ten fakt osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzić protokół szkody. Kupujący będący Przedsiębiorcą powinien także zachować opakowanie oraz list przewozowy.

 

 • 28

Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący będący Przedsiębiorcą po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

 

 • 29
 1. W przypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 2. Ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
 3. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami.

 

 • 30

Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami, w tym także Przedsiębiorcami Prywatnymi, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 

 • 31

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art.661 § 1-3 Kodeksu Cywilnego.

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • 32
 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w toku procedury zamówienia towarów. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 2. Uzyskane przez Sprzedającego w czasie procedury zamówienia towarów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
 3. Podane przez Kupującego dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które wspomagają procedurę sprzedaży oraz dostawy towarów, tj. pracownikom Sprzedającego, a także firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym realizującym dostawę. Dane osobowe podane podczas procedury zamówienia towarów przechowywane są na serwerach dzierżawionych od firmy hostingowej.
 4. Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 5. Sprzedający realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.
 6. Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

 

 • 33
 1. Sklep posługuje się plikami Cookies.
 2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika tylko i wyłącznie za jego wyraźną zgodą.
 3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Cookies.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 34
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.
 3. Serwis zawiera treści należące do Sprzedającego oraz treści, do używania których uprawniony jest on na podstawie odpowiednich licencji. Są to treści takie jak: tekst, oprogramowanie, obrazy, dźwięki, treści graficzne i audiowizualne oraz inne materiały. Treści te są chronione przez prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

 

 • 35
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej – nie dotyczą Umów zawartych przed publikacją zmian. Do umów zawartych przed zmianami stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia ich zawarcia.

 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko


Adres konsumenta

 

Cosmed 24 Jarosław Łukasik
Graniczna 143A
4-530 Wrocław

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, iż korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu odstępuję od umowy dotyczącej zakupu towaru w postaci: …………………………………………………………… doręczonego mi w dniu …………………

Wnoszę o zwrot kosztów towaru wraz z kosztami jego przesyłki, tj. kwoty …………………….

*na rachunek bankowy o nr:…………………………………………………………………………………….

*bądź w inny sposób:……………………………………………………………………………………………….

(* niepotrzebne skreślić)

 

 

Imię i nazwisko

[odręczny podpis]…………………………..