Konkurs z marką BIOFORMULA

Wygraj dwudniowe szkolenie we Włoszech z marką BIOFORMULA®!

Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjazd do Włoch, gdzie odbędziesz dwudniowe szkolenie z Lekarzem Medycyny Estetycznej, odwiedzisz siedzibę marki BIOFORMULA® a także zwiedzisz piękne Bergamo!

Do wygrania także vouchery do wykorzystania na cały asortyment w hurtowni Cosmed24.

Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@cosmed24.pl

(w temacie wiadomości wpisując: „Konkurs”) do 15 kwietnia 2019 roku.

O wygranej decyduje łączna kwota wydana na produkty marki BIOFORMULA® zakupionych w hurtowni Cosmed24 w okresie od 1 marca 2019 roku do 31 maja 2019 roku.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu: TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU
SPRZEDAŻOWEGO „Z BIOFORMULA DO WŁOCH”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Z BIOFORMULA DO WŁOCH” (dalej: Konkurs) jest Cosmed24 Jarosław Łukasik, z siedzibą we Wrocławiu (54 - 530), przy ul. Granicznej 143A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP: 8942818845, REGON: 020332643 (dalej: Organizator).
 2. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwanego dalej "Regulaminem" oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loteria fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, u przedstawicieli handlowych Organizatora oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy zamówień Organizatora.
 5. W Konkursie mogą brać udział gabinety kosmetyczne, gabinety kosmetologiczne, centra SPA, gabinety medycyny estetycznej itp. Konkurs nie jest przeznaczony dla konsumentów, hurtowni prowadzących dalszą odsprzedaż produktów.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin oraz inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy zostały zdefiniowane w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 2. Organizator – Cosmed24 Jarosław Łukasik z siedzibą we Wrocławiu,
 3. Uczestnik Konkursu – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, prowadzący działalność gospodarczą, przedmiotem której jest przeprowadzenie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, który w okresie trwania Konkursu zakupił produkty u Organizatora,
 4. Nagroda – świadczenie rzeczowe określone w pkt VII Regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy Konkursu, którzy zakupili produkty u Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 3. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik Konkursu, który w okresie trwania Konkursu spełnił łącznie następujące warunki:
  1. zakupi dowolne produkty marki Bioformula będące w ofercie hurtowni Organizatora,
  2. prześle do Organizatora zgłoszenie udziału w Konkursie, zawierające wszelkie dane wskazane w Regulaminie,
  3. osiągnie minimalny obrót netto 100 zł od 1 marca 2019 roku do 31 maja 2019 roku
  4. nie pozostaje w zwłoce z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Organizatora w trakcie trwania konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 5. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

OKRES TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 1 marca 2019 roku do 31 maja 2019 roku.

ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszeń udziału w Konkursie można dokonywać do dnia 15 kwietnia 2019 roku listownie na adres Organizatora (z dopiskiem na kopercie: „Konkurs”) lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: konkurs@cosmed24.pl (w temacie wiadomości wpisując: „Konkurs”). W przypadku zgłoszeń pocztowych decyduje data stempla pocztowego, w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać dane Uczestnika Konkursu (właściciela salonu/gabinetu) i prowadzonego przez niego gabinetu: imię i nazwisko lub/i firmę Uczestnika Konkursu, nazwę i adres gabinetu, numer NIP, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno być dokonane przez osobę umocowaną do reprezentacji Uczestnika Konkursu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobiście przez Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W przypadku Uczestnika Konkursu prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej do zgłoszenia udziału w Konkursie uprawniony jest każdy ze wspólników reprezentujących spółkę stosownie do obowiązujących przepisów.
 4. Zgłoszenia nieczytelne, niekompletne, nie zawierające danych Uczestnika wskazanych w treści Regulaminu lub nadesłane po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej zostaną uznane za nieważne i tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.
 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie i przesłanie danych salonu/gabinetu oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdej chwili w okresie trwania Konkursu złożyć Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie. Oświadczenie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno zostać złożone w takiej samej formie, w jakiej Uczestnik Konkursu zgłosił swój udział. Postanowienia ust. 1 zd. 2 oraz ust. 2-3 stosuje się

WYKLUCZENIE Z KONKURSU

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przez niego przepisów prawa, dobrych obyczajów lub naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu.
 2. O wykluczeniu Organizator niezwłocznie zawiadomi Uczestnika Konkursu.
 3. Wykluczony z Konkursu Uczestnik traci prawo do Nagrody, niezależnie od wartości wygenerowanego obrotu w czasie trwania Konkursu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD

 1. Nagrody w Konkursie zdobędzie 3 (trzech) Uczestników Konkursu, którzy osiągną najwyższy obrót za produkty marki BIOFORMULA w okresie trwania konkursu.
 2. Organizator dokona podliczenia łącznych obrotów netto oraz wyliczenia obrotów poszczególnych Uczestników Konkursu w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.
 3. Organizator jest uprawniony do żądania od Uczestnika Konkursu przedłożenia mu faktur i innych odpowiednich dokumentów (np. umów, rachunków) związanych z Konkursem, w terminie do 3 dni roboczych od daty wystosowania przez Organizatora do Uczestnika Konkursu takiego żądania. Niewywiązanie się z w/w terminu będzie oznaczało rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do nabycia Nagrody.
 4. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje zwycięzców telefonicznie lub w formie elektronicznej, pod wskazany przez Uczestnika Konkursu w zgłoszeniu adres w terminie do dnia 12 lipca 2019 roku. Dodatkowo wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora cosmed24.pl.
 5. Organizator przyzna zwycięzcom Konkursu następujące nagrody:
  1. nagroda – Jednoosobowa wycieczka do siedziby producenta marki Bioformula połączona ze zwiedzaniem miasta Bergamo w terminie od 11.09.2019 do 15.09.2019 O łącznej wartości 5 000 zł.
  2. nagroda – voucher na kwotę 1000zł do wykorzystania na cały asortyment hurtowni Cosmed24
  3. nagroda – voucher na kwotę 500zł do wykorzystania na cały asortyment hurtowni Cosmed24
 6. Pierwszą Nagrodę otrzyma Uczestnik Konkursu, który osiągnął największy obrót.
 7. Pozostałe Nagrody przyznane będą Uczestnikom, którzy osiągną kolejno największe obroty.
 8. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dokonania odpowiednich rozliczeń publicznoprawnych związanych z Nagrodami, wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 9. Nagroda może być przyznana zwycięzcy wyłącznie wtedy, gdy spełnia on wszystkie warunki przewidziane niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tych okoliczności oraz do wstrzymania się z wydaniem Nagrody do czasu wyjaśnienia ewentualnych kwestii wątpliwych lub spornych. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymaganych warunków, Organizator może odmówić wydania nagrody danemu Uczestnikowi Konkursu bądź przekazać ją na rzecz innego Uczestnika Konkursu, a w przypadku Nagród już wydanych – domagać się od Uczestnika Konkursu ich zwrotu, bądź zwrotu ich równowartości.
 10. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 11. Nagrody zostaną zwycięzcom przekazane przez Przedstawicieli Organizatora w terminie uzgodnionym przez strony oraz po spełnieniu niezbędnych formalności przez zdobywców nagród.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz programuwycieczki, przewidzianej jako Pierwsza Nagroda. W przypadku jakichkolwiek zmian Organizator powiadomi o tym Uczestnika Konkursu wytypowanego do odebrania Pierwszej Nagrody drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu lub jego przedstawiciela niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających możliwość zrealizowania lub wykorzystania nagrody w Konkursie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora, drogą elektroniczną na adres: konkurs@cosmed24.pl w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika Konkursu, w związku z jego udziałem w Konkursie.
 2. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 4. a) imię, nazwisko, adres, firmę, siedzibę, Uczestnika Konkursu oraz jego nr NIP,
 5. b) dokładny opis i powód reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich wpłynięcia do Organizatora.
 7. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony wiadomością elektroniczną wysłaną na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.
 8. Stanowisko Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu będzie Cosmed24 Jarosław Łukasik, z siedzibą we Wrocławiu (54-530), przy ul. Granicznej 143A, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP: 8942818845, REGON: 020332643.
 3. Uzyskane dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom aniżeli Organizator. Wyłączenie to nie ma zastosowania, gdy z wnioskiem o udostępnienie danych zgłosi się uprawniony do tego organ władzy publicznej.
 4. Dane osobowe uzyskane w związku z przeprowadzeniem Konkursu nie będą przechowywane dłużej niż to będzie niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pierwsza Nagroda w Konkursie przyznana przez Organizatora może być wykorzystana wyłącznie w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Zdobywcy Nagrody nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 2. W przypadku rezygnacji lub niewykorzystania przez Uczestnika Konkursu z przyznanej Nagrody, Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu ani innego ekwiwalentu.
 3. W przypadku siły wyższej lub innych zdarzeń nadzwyczajnych, Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, z zachowaniem praw już nabytych przez Uczestników Konkursu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Dotyczy to w szczególności zmiany terminów lub miejsca zrealizowania nagrody.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań na podstawie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.